Polska
Germany


Pacjenci z obrzękiem limfatycznym mogą uzyskać dofinansowanie na wyroby kompresyjne zlecone do leczenia obrzęku limfatycznego. JOBST® Elvarex® to linia wyrobów płaskodzianych stosowanych w terapii obrzęków rąk, dłoni, a także nóg. Wykonywane są na zlecenie, co oznacza, że każdy produkt jest produkowany w oparciu o indywidulanie pobrane pomiary. Metka wyrobu ma imię i nazwisko pacjenta, a nie oznaczenia dotyczące rozmiaru czy długości.

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego pacjentowi przysługuje refundacja wyrobów medycznych do leczenie obrzęków limfatycznych.

Dofinansowanie wyrobu można uzyskać pod warunkiem przedstawienia zlecenia na zaopatrzenie, które wystawia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Zlecenie – przed jego realizacją – musi zostać potwierdzone w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta.

Po uzyskaniu potwierdzenia NFZ prawa do refundacji pacjent z dowolnego miejsca w Polsce może zgłosić się do Centrum Flebologii i zamówić refundowane wyroby płaskodziane do leczenia obrzęku.

Wyroby medyczne są refundowane w różnej wysokości i jednorazowo w określonym czasie. Podaje to Rozporządzenie Ministra Zdrowia, z którego zaczerpnęliśmy tabelę zamieszczoną niżej.

Pacjent ma prawo wybrać rodzaj i typ zaopatrzenia zgodnie ze zleceniem, jednak musi pamiętać, że NFZ finansuje wyroby medyczne tylko do wysokości limitu określonego przez ministra zdrowia. Jeśli cena wybranego produktu jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę między ceną brutto a kwotą refundacji.

Wyroby płaskodziane mogą być realizowane po zakończeniu I Fazy Terapii Przeciwzastoinowej, kiedy obrzęk jest maksymalnie zredukowany i ustablilizowany.

Na stronie www.jobst.pl znajdziecie Państwo ofertę wyrobów JOBST® Elvarex®.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 19.00. Dobór i pomiar wyrobu trawa około pół godziny. Prosimy o umówienie terminu pod nr telefonu 801 0 111 70 (22 671 71 67)


Podstawy prawne refundacji:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001565
http://www.mz.gov.pl/leczenie/przedmioty-ortopedyczne-i-srodki-pomocnicze